Všeobecné obchodní podmínky

v platnosti od 20. 9. 2016

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) OSVČ Matěj Vácha s adresou Stínadla 1038, Ledeč nad Sázavou, 58401, IČO: 05234999, (dále jen „Zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je Zhotovitel povinný Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi Zhotoviteli.
 4. Předmětem Smlouvy jsou zejména:
  1. Tvorba webových stránek na WordPress systému, vybrané šabloně a práce související s provozem a údržbou webových stránek, dále pak provoz webových stránek na vlastním nebo pronajatém virtuálním nebo fyzickém serveru (dále jen „Služby“),
  2. Správa internetových stránek, internetového obchodu, nebo jiného programu, jehož dominantní využívání se děje prostřednictvím internetu (dále jen „Měsíční správa“).
  3. Registrace a následné vedení domény v příslušném centrálním registru ze strany registrátora (dále jen „Správa domén“),
  4. Servis provádění Zákazníkům spočívající v technickém nastavení domény, její fakturaci a prodlužování (dále jen „Administrace domén“),
  5. Zpracování obrázků v digitální formě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“).
  6. Fotografické služby

2. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace Služeb, Měsíční správy a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní matej-vacha.cz (dostupném na adrese www.matej-vacha.cz) je informativního charakteru a Zhotovitel není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Jednání vedoucí k uzavření Rámcové smlouvy probíhá formou elektronické nebo osobní komunikace prostřednictvím závazné objednávky (dále jen „Závazné objednávky“) ze strany Zákazníka, kterou se rozumí:
  1. Vyplnění a podepsání Rámcové smlouvy pro objednání Služeb specifické dle Zákazníkových potřeb nebo jen zaplacením vyhotovené faktury.
  2. Schůzka či vstupní konzultace ohledně možnosti poskytnutí Služeb je zdarma. Pracovní doba se počítá začátkem prací na daném projektu.
  3. zaslání objednávky na e-mail: vacha.m@gmail.com.
 3. Při podávání Závazné objednávky je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést všechny údaje o své osobě. Údaje uvedené v Závazné objednávce je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Závazné objednávce považuje Zhotovitel za správné.
 4. Před odesláním Závazné objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře pro objednání Služeb.
 5. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Závazné objednávky (zejména množství požadovaných Služeb, Měsíční správy a dalších plnění, celkové náklady s tím spojené) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Závazné objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem vzniká:
  1. Při podepsání Rámcové smlouvy vzniklé na základě Závazné objednávky, a její objednávky (akceptací).
  2. Při použití E-mailové Závazné objednávky doručením E-mailové Závazné objednávky (akceptací), jež je Zákazníkem zaslána Zhotoviteli a jež potvrzuje specifikaci a kalkulaci Zákazníkem požadované úpravy, kterou na základě poptávky Zákazníka Zhotovitel sestavil.
 7. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Zákazníkem nevzniká pouhým jednostranným poptáním Služeb, Měsíční správy a dalších plnění ze strany Zákazníka.
 8. Podepsáním rámcové smlouvy nebo odesláním objednávky na email vacha.m@gmail.com Zákazník souhlasí  s těmito obchodními podmínkami v jejich platném znění.

3. Kontaktní údaje Zhotovitele

 1. Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú: 2189704093/0800
 2. Adresa pro poštovní písemný styk: Matěj Vácha, Stínadla 1038, Ledeč nad Sázavou 584 01
 3. Adresa pro emailový písemný styk:
  1. Nové objednávky a informace o našich službách: vacha.m@gmail.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 14 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  2. Obecné dotazy a informace pro stávající zákazníky: vacha.m@gmail.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 14 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  3. Fakturace: vacha.m@gmail.com. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 14 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
 4. Telefonické spojení: +420 773 168 190, Provozní doba pro telefonickou komunikaci je ve všední dny: 09:00 – 16:00. O víkendu a státních svátcích: 11:00-13:00. Zhotovitel nemůže zaručit odpovědi na zmeškané ho
 5. Zhotovitel nebude odpovídat či jinak brát zřetel na krátké textové zprávy (SMS) nebo zprávy zaslané pomocí Instant Messengers (ICQ, Skype, Messenger, Whats’App, atd.)

4. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Objednáním a využíváním služby vyslovuje a potvrzuje Zákazník, stejně jako Zhotovitel, svůj závazek řídit se těmito Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2. Zákazník zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití skriptů, aplikace či emailových účtů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Klientovi přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

3. Zákazník nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

4. Zákazník  je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Zhotovitelem. Zákazník je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace s Zhotovitelem. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Zákazníka.

5. Zákazník je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

6. Zákazník má právo od zakázky odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne zaplacení zálohy. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na vacha.m@gmail.com nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. 3. odst. 2 těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusí Zákazník nijak odůvodňovat. Při odstoupení od zakázky v této 14 denní lhůtě, má Zákazník právo na plné vrácené zaplacené zálohy. Po 14 dnech se stává zaplacená záloha nevratnou a slouží k pokrytí nákladů na realizaci nebo vývoj.

 
 

5. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajistit provoz služby v maximální možné dostupnosti.

2. Porušením povinnosti Zhotovitele zajistit provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, nemoc, apod. ) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Zhotovitele do provozu serveru.

3. Zhotovitel neodpovídá při registraci doménového jména za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Zákazníkem při objednávce služby.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Klient předplacenou službu nebo doménové jméno (v případě, že jej registroval) a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Zákazníkem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména.

5. Zhotovitel má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Klienta dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Klientům či Zhotoviteli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 4.3 až 4.5 Klientem. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit službu Zákazníka i bez předchozího upozornění.

6. Zhotovitel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 7 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Klientem, neodpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou ztrátou dat Zákazníka a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

7. Zhotovitel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů. Těmito kroky je myšleno zejména odstavení aplikací narušujících plynulý chod serveru, dočasné omezení služby způsobující neúměrné zatížení přenosové trasy apod.

8. Zhotovitel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Zákazníkem , které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

9. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který Zákazník na server umístí.

10. Zhotovitel bude při řešení problémů či sporů s Zákazníkem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

11. Zhotovitel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Zákazníkem popis této změny na webových stránkách Zhotovitele a bude informovat Zákazníka.

12. Zhotovitel  odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

6. Ochrana osobních údajů

 1. V rámci tohoto smluvního vztahu bude Zhotovitel zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v postavení správce.

2. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu webové aplikace. V případě, že Zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

3. Marketingovým využitím údajů se rozumí využití kontaktních údajů uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již uživateli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení emailová a fyzická adresa za účelem nabízení svých služeb. Výše uvedené osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

4. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby poskytovatel využívá pro zajištění chodu služby– např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat bez souhlasu uživatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

7. Platby a fakturace

 1. Hodinová sazba
  1. Za veškeré prováděné práce si Zhotovitel účtuje částku 650 Kč nebo 26€ za každou hodinu práce. Toto se nevztahuje na předem dohodnutou cenu za projekt, pouze na vícepráce, které budou nad rámec objednávky. Nebo práce u kterých nebyla předem dohodnuta celková cena za projekt. 
 2. Dohodnutá cena za projekt je neměnná. Zhotovitel má právo ji navýšit pouze při vážném důvodu a to pouze s písemným souhlasem Zákazníka. 
 3. Placení záloh
  1.  Zhotovitel je oprávněna požadovat po Zákazníkovi zaplacení záloh za poskytované Služby ve výši 25% dohodnuté ceny a Zákazník je povinen zálohy zaplatit. Zákazník je povinen zaplatit zálohu v dohodnutém termínu uvedeném ve výzvě k platbě nebo elektronické komunikaci.
  2. V případě, že Zákazník nezaplatí zálohu požadovanou Zhotovitelem v souladu s bodem 7.2. může Zhotovitel přerušit poskytování Služeb na dobu neurčitou. O dobu přerušení poskytování Služeb se prodlužuje termín splnění Služeb, který byl se Zákazníkem sjednán.
  3. Termín fotografických služeb se považuje závazně zarezervovaný, až po zaplacení 50% zálohy. 
  4. Zaplacená záloha je vratná pouze 14 dní po jejím přijetí. Po uplynutí této doby se záloha považuje za nevratnou a slouží k pokrytí nákladů Zhotovitele.
 4. Neplnění závazků ze strany Zákazníka
  1. V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn okamžité ukončit všechny Služby, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
  2. Ukončením Služeb nezaniká pohledávka Zhotovitele vůči Zákazníkovi.
 5. Úroky z prodlení
  1. Pro případ prodlení Zákazníka se zaplacením ceny za dílo nebo službu je Zákazník povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky ceny za dílo nebo služby za každý den prodlení Zákazníka s její úhradou.
 6. Zaplacením se rozumí den převzetí peněz, nebo jejich připsání na bankovní účet Zhotovitele.
 7. Zhotovitel si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
 8. Ukončením Služeb nezaniká pohledávka Zhotovitele vůči Zákazníkovi.
 9. Dílo zůstává až do úplného zaplacení a podepsání předávacího protokolu, majetkem zhotovitele. 

8. Doručování

 1. Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v Závazné objednávce.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese https://www.matej-vacha.cz/cenik/vop/
 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, včetně otázky právní platnosti těchto vztahů a spory s těmito majetkovými právy související budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudu, jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran. Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení případného sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na základe písemných podkladů.Smluvní strany se dohodly, že doručování v rozhodčím řízení se provádí na adresu bydliště/sídla uvedenou v záhlaví smlouvy.V případe, že adresát písemnosti nebyl zastižen na adrese uvedené v této smlouvě, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl.V případe změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. V případě porušení této povinnosti se zásilka považuje za platně doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl
 5. Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 1.6.2017